Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Túc Duyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định công khai quyết toán các quỹ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚC DUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 42/QĐ-THTD

TP. Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu quyết các loại quỹ năm học 2020-2021 của

Trường Tiểu học Túc  Duyên

 

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành  quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân;

Xét đề nghị của ban thanh tra nhân dân Trường Tiểu học Túc Duyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi các khoản đống góp năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Túc Duyên  (theo biểu mẫu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng Tài chính kế toán và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Đơn vị dự toán cấp trên;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu :VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Phạm Quỳnh Trang

 

 

Đơn vị: Trường Tiểu học Túc Duyên

  

Chương: 622                                                

 

 

 QUYẾT TOÁN THU - CHI

CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM HỌC 2020-2021

Từ tháng 9/2020 đến tháng 05/2021

    

ĐVT: Đồng

 TT

Nội dung

Số liệu
báo cáo
quyết toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Ghi chú

I

Số dư năm trước chuyển sang

                      132.000

                               -  

 

1

Của tổ chức

 

 

 

2

Của cá nhân

                    132.000

        -  

 

2.1

Tiền ăn bán trú

0

 

 

2.2

Tiền phục vụ bán trú

0

 

 

2.3

Tiền Tin học K3+4+5

0

 

 

2.4

Tiền nước uống tinh khiết

                   132.000

 

 

2.5

Mua sắm DCBT

0

                     -  

 

2.6

Tiền quỹ Đội

0

                     -  

 

2.7

BHYT học sinh

0

 

 

2.8

Tiền Khuyến học

0

 

 

2.9

Tiền sổ liên lạc điện tử

0

                      -  

 

 2.10

Tiền phục vụ sinh hoạt bán trú

0

 

 

 2.11

Tiền Tiếng Anh K1

0

 

 

II

Tổng số tiền huy động được

        2.397.102.770

 

 

1

Của tổ chức

 

 

 

2

Của cá nhân

          2.397.102.770

 

 

2.1

Tiền ăn bán trú

          1.306.640.000

 

 

2.2

Tiền phục vụ bán trú

             288.581.000

 

 

2.3

Tiền Tin học K3+4+5

               53.604.000

 

 

2.4

Tiền nước uống tinh khiết

               79.016.500

 

 

2.5

Mua sắm DCBT

               46.310.000

 

 

2.6

Tiền quỹ Đội

               29.760.000

 

 

2.7

BHYT học sinh

             461.934.270

 

 

2.8

Tiền Khuyến học

               45.395.000

 

 

2.9

Tiền sổ liên lạc điện tử

               50.850.000

 

 

 2.10

Tiền phục vụ sinh hoạt bán trú

               35.012.000

 

 

 2.11

Tiền Tiếng Anh K1

               26.064.000

 

 

III

Sử dụng số tiền huy động được

 

 

 

1

Tiền ăn bán trú

          1.306.640.000

 

 

 

Thanh toán tiền ăn cho nhà cung cấp

          1.295.780.000

 

 

 

Trả tiền ăn bán trú cho học sinh

               10.860.000

 

 

2

Tiền phục vụ bán trú

             288.581.000

 

 

 

Chi trả công người phục vụ bán trú

             284.660.700

 

 

 

Chi mua VPP, nước tẩy rửa vệ sinh…

                 3.920.300

 

 

3

Tiền học môn Tin học K3+4+5

              53.604.000

 

 

 

Thanh toán tiền lương cho GV Tin học

               51.030.000

 

 

 

Chi mua sổ sách, tài liệu chuyên môn môn tin học

                 2.074.000

 

 

 

Thanh toán tiền VPP khoán cho GV Tin học

                    500.000

 

 

4

Tiền nước uống tinh khiết

              79.148.500

 

 

 

Thanh toán tiền nước uống tinh khiết

               56.907.000

 

 

 

Chi thanh toán tiền điện nước

                 5.627.500

 

 

 

Chỉ trả cho học sinh chuyển trường

                    144.000

 

 

 

Chỉ trả cho học sinh T2,5/2021 do nghỉ dịch

               16.470.000

 

 

5

Tiền mua sắm DCBT

              46.310.000

 

 

 

Chi mua đồ dùng chăn, gối, chiếu.. phục vụ bán trú

               37.910.000

 

 

 

Chi mua tủ đồ dùng bán trú

                 8.400.000

 

 

6

Tiền quỹ Đội

               29.760.000

 

 

 

Chi tiền mua sổ sách Đội

                 1.585.000

 

 

 

Chi làm hòm phiếu

                    935.000

 

 

 

Chi mua VPP phục vụ hoạt động Đội

                    415.000

 

 

 

Chi thực hiện hoạt động Đội

               14.625.000

 

 

 

Chi thưởng cho học sinh có thành tích trong hoạt động Đội

                 6.500.000

 

 

 

Chi tiền mua báo TNTP

                  5.700.000

 

 

7

Tiền BHYT học sinh

              461.934.270

 

 

 

Nộp tiền BHYT học sinh cho BHXH TP Thái Nguyên

               461.934.270

 

 

8

Tiền Khuyến học

                45.395.000

 

 

 

Chi thưởng học sinh

                42.495.000

 

 

 

Chi thưởng, động viên cho giáo viên

                  2.900.000

 

 

9

Tiền sổ liên lạc điện tử

                50.850.000

 

 

 

Trả theo hợp đồng với công ty VNPT

                50.850.000

 

 

10

Tiền phục vụ sinh hoạt bán trú

                35.012.000

 

 

 

Chi tiền điện, nước

                12.897.800

 

 

 

Chi tiền giặt chăn

                15.450.000

 

 

 

Chi mua đồ dùng nước tẩy rửa vệ sinh…

                  6.664.200

 

 

11

Tiền Tiếng Anh K1

                26.064.000

 

 

 

Chi lương cho GV dạy Tiếng Anh lớp 1

                24.300.000

 

 

 

Chi mua sổ sách, tài liệu chuyên môn Tiếng Anh lớp 1

                  1.464.000

 

 

 

Thanh toán tiền VPP khoán cho GV Tin học

                     300.000

 

 

IV

Số tiền huy động được còn dư

                               -  

 

 

1

Tiền ăn bán trú

                               -  

 

 

2

Tiền phục vụ bán trú

                               -  

 

 

3

Tiền Tin học K3+4+5

                               -  

 

 

4

Tiền nước uống tinh khiết

                               -  

 

 

5

Mua sắm DCBT

                               -  

 

 

6

Tiền quỹ Đội

                               -  

 

 

7

BHYT học sinh

                               -  

 

 

8

Tiền Khuyến học

                               -  

 

 

9

Tiền sổ liên lạc điện tử

                               -  

 

 

10

Tiền phục vụ sinh hoạt bán trú

                               -  

 

 

11

Tiền Tiếng Anh K1

                               -  

 

 

   

Ngày 02 tháng  06 năm  2021

   

Thủ trưởng đơn vị

    
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Phạm Quỳnh Trang

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan