Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Túc Duyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Tiểu học Túc  Duyên

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚC DUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 06/QĐ-THTD

TP. Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Tiểu học Túc  Duyên

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11365/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 12901/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-GDĐT ngày 31/12/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2021 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các trường công lập thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ thông báo số 89/TB-GD ĐT ngày 15/01/2021 về kết quả thẩm tra dự toán năm 2021;

Xét đề nghị của ban thanh tra nhân dân Trường Tiểu học Túc Duyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Tiểu học Túc Duyên  (theo biểu mẫu số 02 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng Tài chính kế toán và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Đơn vị dự toán cấp trên;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu :VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Phạm Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị:

Chương:

 Trường Tiểu học Túc Duyên

622

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 06 /QĐ- THTD ngày 16/01/2021 của trường Tiểu học Túc Duyên)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

                                                                                                 Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 0

1

Số thu phí, lệ phí

 0

1.1

Lệ phí

 0

 

……………..

 

1.2

Phí

 0

 

……………..

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 0

2.1

Chi sự nghiệp ………………..

 0

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 0

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 0

3.1

Lệ phí

 0

 

……………..

 

3.2

Phí

 0

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.219,771

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

3.219,771

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

2

Nghiên cứu khoa học

 0

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 0

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 0

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

           Người lập biểu                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

          Phạm Thị Thúy                                                        Phạm Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚC DUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 15 /QĐ-THTD

TP. Thái Nguyên, ngày 02  tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Tiểu học Túc  Duyên

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11365/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 12901/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-GDĐT ngày 31/12/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2021 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc cấp kinh phí định mức khoán thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm 2021 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS công lập trực thuộc phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên;

Xét đề nghị của ban thanh tra nhân dân Trường Tiểu học Túc Duyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Tiểu học Túc Duyên  (theo biểu mẫu số 02 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng Tài chính kế toán và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Đơn vị dự toán cấp trên;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu :VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Phạm Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan